You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Algemene voorwaarden

1. IDENITEIT VAN ONDERNEMER

Identiteit: de verkoper en uitbater van de webshop is:

Allinox BV (“Allinox”) met maatschappelijke zetel te Stationsstraat 127, 8780 Oostrozebeke, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0444.503.092 (RPR Gent, afdeling Kortrijk)

Telefoon: +32 (0)56 67 46 80

E-mailadres: support@Alva-cookware.com

www.Alva-cookware.be

2. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) ten tijde van het bezoek aan de webshop en/of een aankoop van eender welk product van de webshop zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de webshop, elke product aangekocht door een klant van de webshop van Allinox die tevens consument is (“Klant”) alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webshop door een Klant, na aanvaarding van deze Algemene voorwaarden door de Klant. Deze Algemene Voorwaarden kunnen in geen geval toepasselijk zijn voor professionele kopers.

Alvorens er een overeenkomst tot stand komt, wordt aan de Klant de mogelijkheid geboden om kennis te nemen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Door het enkele feit van het aanvinken “ik verklaar kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en aanvaard deze” bij de door hem geplaatste bestelling, verklaart de Klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden wordt via elektronische weg overgemaakt aan de Klant. Allinox ziet erop toe dat de terbeschikkingstelling van deze Algemene Voorwaarden op een eenvoudige manier gebeurt en dat de Klant in de mogelijkheid wordt gesteld om deze te kunnen bewaren op een duurzame gegevensdrager of dat er een exemplaar kan worden toegezonden zonder bijkomende kosten.

Allinox kan de Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen doch het zijn de Algemene Voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het bezoek aan de webshop die van toepassing zijn op dit bezoek aan de webshop, dan wel in geval van aankoop door de Klant, de Algemene Voorwaarden van kracht op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de Klant en Allinox die hun overeenkomst beheersen.

De webshop beperkt zich tot het grondgebied België. Zodoende geldt het aanbod van Allinox enkel ten overstaan van de Klant die een leveringsadres gelegen op Belgisch grondgebied hebben.

3. BESTELLINGEN

Op de webshop kunnen producten worden aangekocht door deze in het winkelmandje van de Klant toe te voegen. Via het winkelmandje kan de bestelling worden afgerond. De overeenkomst tussen Allinox en de Klant komt slechts tot stand op het moment dat Allinox de bestelling heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Allinox behoudt zich het recht om bijkomende informatie te vragen aan de Klant vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om deze te weigeren  wegens gegronde redenen. Gegronde redenen zijn onder meer, maar niet exhaustief: (i) abnormaal grote bestellingen, waaronder wordt verstaan hoeveelheden die niet overeenstemmen met normaal koopgedrag van consumenten, (ii) bestellingen door minderjarigen, (iii) onvolledige bestelprocedures, (iv) problemen bij vorige bestellingen of (v) bij bestellingen waarbij de Klant een leveringsadres opgeeft dat niet in België ligt.

De Algemene Voorwaarden en de bevestigingsmails worden steeds opgemaakt in de taal van de webshop.

Bij ieder product wordt de beschikbaarheid ervan aangegeven. Allinox doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen, doch het kan voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet geleverd kan worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) foutieve stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan. Mocht dergelijk geval zich voordoen, is de aansprakelijkheid van Allinox beperkt tot het bedrag dat reeds werd betaald door de Klant en zal Allinox er alles aan doen om de Klant zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen. Indien partijen geen akkoord bereiken over een mogelijke oplossing of er is geen oplossing mogelijk, wordt het bedrag dat door de Klant werd betaald integraal terugbetaald door Allinox.

4. LEVERING EN UITVOERING

Alle producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij de online bestelling heeft opgegeven en volgens de daarin vermelde modaliteiten. Per bestelling (die één of meer producten kan omvatten) kan slechts één leveringsadres worden opgegeven. De Klant is gebonden door de informatie die hij bij het plaatsen van de bestelling heeft verstrekt. Allinox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het meedelen van onjuiste gegevens. De bestelde producten kunnen enkel geleverd worden op een adres in België. Alva Cookware is niet verkrijgbaar in Nederland. Allinox levert niet via de webshop in Nederland.

De verzendkosten worden aan de Klant meegedeeld voor het plaatsen van de bestelling door de Klant.

De verzendkosten zullen aan de klant worden medegedeeld voordat hij/zij de bestelling plaatst. De verzendkosten

  • voor Duitsland zijn 9,95 EUR
  • voor Frankrijk zijn 9,95 EUR,
  • voor België is 7,95 EUR,

 

behoudens indien de bestelling 100 EUR of meer bedraagt. Indien de bestelling 100 EUR of meer bedraagt, zullen er geen verzendkosten worden aangerekend.

 

Voor Frankrijk: Als u van buiten het Franse vasteland bestelt, moet u een toeslag op de verzendkosten betalen. Hetzelfde geldt voor Monaco. Deze toeslagen worden betaald in het winkelmandje.

Duitsland: Klanten die vanuit landen buiten het vasteland van Duitsland bestellen, moeten een toeslag op de verzendkosten betalen. Deze toeslagen worden betaald in het winkelmandje.

 

Allinox zal geaccepteerde bestellingen met spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij er in samenspraak met de Klant schriftelijk een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De levering geschiedt uitsluitend per koerierdienst (DPD) tenzij voorafgaand aan de overeenkomst anders is overeengekomen. Contactgegevens van de Koerierdienst kan door de Klant worden teruggevonden op volgende website: https://www.dpd.com/ .

Op de dag dat de bestelling uit de opslagplaats van Allinox vertrekt ontvangt de Klant via de koerierdienst (DPD) een bevestigingsmail inclusief track and trace code waarmee de Klant de verplaatsing van het pakket kan volgen. 

5.PRIJS

De prijzen op de webshop vermeld, zijn inclusief BTW en exclusief verpakking en verzendkosten. De prijzen worden steeds vermeld in euro. Andere belastingen of heffingen, van welke aard dan ook, welke worden geheven op de prijs of de goederen, evenals leverings- en verzekeringskosten, al naargelang het geval, moeten afzonderlijk door de Klant worden betaald. Deze kosten worden desgevallend afzonderlijk vermeld uiterlijk op het moment van bestellen. De prijzen voor de producten op de webshop kunnen op basis van objectieve elementen te allen tijde door Allinox worden aangepast, zij het zonder retroactieve werking en enkel voor de toekomst.

6.BETALING

Betaling van producten gekocht op de webshop kunnen enkel verlopen aan de hand van de betaalwijzen die daar ter beschikking worden gesteld. Deze worden zichtbaar bij het vervolledigen van de bestelprocedure door de Klant.

Om een veilige online betaling en veiligheid van de persoonsgegevens van de Klant te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie alvorens ze over het internet worden verstuurd. Om met SLL te betalen heeft de Klant geen speciale software nodig. De betaling wordt verricht via de betalingsprovider Mollie en dit zonder tussenkomst van andere partijen.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal Allinox de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de Klant, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Elke bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

In geval van gedeeltelijke betaling behoudt Allinox het recht om de levering ofwel (i) op te schorten tot het moment dat de Klant een volledige betaling heeft verricht ofwel (ii) de overeenkomst te ontbinden en het betaalde bedrag terug te storten.

De eigendom alsook het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

7. HERROEPINGSRECHT

Voor alle producten aangekocht op de webshop van Allinox, beschikt de Klant over een herroepingsrecht en dit gedurende een termijn van 14 kalenderdagen, zonder opgave van een reden. Deze periode gaat in op het ogenblik van de levering op het adres dat is opgegeven door de Klant of een door hem aangewezen derde. Tijdens de herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de originele verpakking. De Klant dient ervoor te zorgen dat het product in originele staat blijft en zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

De Klant oefent het herroepingsrecht uit door ofwel (i) het modelformulier voor herroeping (dat hier terug te vinden is) in te vullen en op te sturen ofwel (ii) door een andere ondubbelzinnige verklaring te richten aan Allinox waarin de Klant verklaart gebruik te maken van het herroepingsrecht.

Indien de Klant gebruik maakt van de tweede optie, wordt een bericht voorafgaand aan het terugsturen van de bestelling verzonden naar support@Alva-cookware.com of aan het postadres vermeld in artikel 1. Dit bericht bevat volgende informatie:

  • Mededeling dat de Klant de overeenkomst wil herroepen
  • Contactgegevens van de Klant
  • Artikelomschrijving
  • Bestel – en ontvangstdatum
  • Ordernummer
  • Verzenddatum (indien het bericht een brief is)

Allinox bevestigt zo snel mogelijk de ontvangst van de uitoefening van het herroepingsrecht op een duurzame gegevensdrager.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Aangekochte producten die worden teruggestuurd zonder voorafgaand bericht gelden niet als een rechtsgeldige uitoefening van het herroepingsrecht.

Aan het uitoefenen van het herroepingsrecht hangen geen additionele kosten en er hoeft geen reden voor worden opgegeven. De kosten voor het terugsturen van de aangekochte producten vallen ten laste van de Klant. De Klant stuurt de aangekochte producten in hun originele verpakking en alle toebehoren (zoals maar niet exhaustief de gebruiksaanwijzing en de leveringsbon) terug naar Allinox op het adres vermeld in artikel 1 binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat hij correct heeft laten weten gebruik te willen maken van het herroepingsrecht. De verzenddatum geldt als controle.

De reeds door Allinox ontvangen betalingen zullen na ontvangst van de goederen ofwel op het moment waarop de Klant aantoont dat hij de goederen heeft teruggezonden, welke gebeurtenis zich het eerst voordoet, integraal terugbetaald worden. Allinox behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen of bij ontvangst van beschadigde of incomplete producten niet terug te betalen.

8.CONFORMITEIT EN GARANTIE

Op elk product geldt een wettelijke garantie zoals voorzien in artikel 1649bis BW en dit gedurende een termijn van twee (2) jaar. Deze termijn vangt aan de dag na de levering aan het leveringsadres zoals opgegeven door de Klant. De factuur en de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen worden voorgelegd om aanspraak te maken op de wettelijke garantieregeling.

Bij de inontvangstname van de aangekochte producten, wordt de Klant geacht binnen een redelijke termijn over te gaan tot de controle of de producten behept zijn met een gebrek in overeenstemming/zichtbaar gebrek. De Klant dient deze gebreken vervolgens binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming schriftelijk te melden aan de klantendienst van Alva Cookware: support@Alva-cookware.com.

Een verborgen gebrek aan het product dient door de Klant binnen de twee maanden na de ontdekking van dergelijk gebrek gemeld te worden aan de klantendienst van Alva Cookware via het e-mailadres support@Alva-cookware.com. In deze e-mail dient de Klant zijn contactgegevens mee te delen alsook een beschrijving van het defect, bijhorende foto’s, het ordernummer en een scan van de leveringsbon.

Indien het verborgen gebrek van het product zes maanden na levering ontdekt wordt, voegt de Klant bewijs toe dat aantoont dat het gebrek reeds aanwezig was ten tijde van de levering van de aangekochte producten.

Om evidente redenen zal slijtage door gewoon of abnormaal gebruik van het product niet als een verborgen gebrek kunnen worden gekwalificeerd en zal Allinox nooit aansprakelijk worden gesteld jegens de Klant.

Indien het product behept is met een gebrek overeenkomstig artikel 1649quater oud Burgerlijk Wetboek en onder garantie valt, heeft de Klant de keuze tussen hetzij kosteloos herstel hetzij kosteloze vervanging van het desbetreffende producten behalve als voormeld herstel of vervanging onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.

Indien kosteloos herstel of kosteloze vervanging onmogelijk of buiten verhouding is, of wanneer Allinox niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de Klant de herstelling of vervanging heeft verricht, heeft de Klant het recht een passende prijsvermindering of de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Voor lichte gebreken is enkel een prijsvermindering mogelijk.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens de wettelijke aansprakelijkheid voor overlijden en lichamelijk letsel, is Allinox (met inbegrip van haar aangestelden of werknemers) slechts aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar opzettelijke fout, zware fout of bedrag evenals voor, behoudens in geval van overmacht overeenkomstig artikel 10, het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. Voor overige fouten is Allinox niet aansprakelijk.

Indien Allinox aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de Klant, dan is deze aansprakelijkheid, behoudens in geval van wettelijke productaansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het aangekochte product waardoor de schade is veroorzaakt. Allinox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade en gebruiksderving.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Allinox niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de ongebruikelijke specifieke toepassing die de Klant van de gekochte producten zal maken en kan Allinox hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De Klant is exclusief aansprakelijk voor het niet-normale gebruik dat hij van de gekochte producten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze producten aanwendt. Allinox is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van het trachten te wijzigen van aangekochte goederen of indien de Klant componenten heeft gebruikt die niet voldoen aan de parameters zoals voorzien door Allinox.

10. OVERMACHT

Allinox is niet aansprakelijk voor vertragingen in de prestatie of het niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van overmacht. Overmacht is enige gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van Allinox, niet kon worden voorzien, noch verhinderd en die een (tijdelijke) onmogelijkheid van uitvoering van de overeenkomst of een deel daarvan met zich meebrengt binnen de grenzen van economische rendabiliteit of die de uitvoering van de overeenkomst onredelijk moeilijk maakt en zorgt voor een kennelijk onevenwicht in de contractuele relatie tussen Allinox en de Klant, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, exploitatieongevallen, brand, weerverlet, machinebreuk, faillissement of gebreken en vertragingen van leveranciers of een andere contractspartij van Allinox, beperkingen inzake energietoevoer, gebrek aan grondstoffen, epidemieën en pandemieën (inclusief enige hieruit volgende maatregelen van de overheid).

Indien de situatie van overmacht langer dan acht (8) weken aansleept, kunnen zowel Allinox als de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden mits schriftelijke melding, zonder dat Allinox of de Klant enige schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd.

11. COPYRIGHT

Deze webshop en zijn bijbehorende online & social mediakanalen genieten auteursrechtelijke bescherming. Alle logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, afbeeldingen, teksten en videocontent op de website en de webshop of zijn online & social mediakanalen zijn eigendom van Allinox. Zonder schriftelijke toestemming van Allinox is het niet toegestaan op enige manier gebruik te maken van deze content. Mocht een Klant of een bezoeker van de webshop een foto of video willen gebruiken, dient er contact te worden opgenomen met Allinox via support@Alva-cookware.com.

12. INFORMATIE

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden verstrekt (op welke wijze dan ook), worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Allinox is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de telecommunicatie-infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. De inhoud van de website van Allinox alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Allinox op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Allinox kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van die informatie. Allinox is dan ook niet aansprakelijk voor voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Allinox, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Allinox is behoudens opzet of grove fout niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen en antwoorden op vragen

Het is mogelijk dat Allinox op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Allinox is niet verantwoordelijk voor en is niet gebonden door de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Indien de Klant een klacht wenst te formuleren over de producten of diensten van Allinox, kan hij Allinox bereiken via het contactformulier. Allinox zal trachten de klacht binnen 5 werkdagen af te handelen.

13. PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van verkoop of afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en verzending van de bestellingen. Allinox ontvangt persoonsgegevens van de Klant en verbindt zich ertoe deze enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De Klant erkent en aanvaardt dat Allinox deze persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke zal verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid (link) en Algemene Verordening Gegevens bescherming 2016/679 (“AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 (Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). Dit houdt onder meer in dat Allinox deze persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en deze persoonsgegevens slechts in uitzonderlijke omstandigheden doorgeeft aan derden.

Volgens de AVG heeft de Klant steeds het recht op inzage, kopie, bezwaar tegen de verwerking, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking van de toestemming, uitwissing, verbetering en aanvulling van de persoonsgegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met support@Alva-cookware.com .

14. ONDEELBAARHEID

Indien één of meerdere van de clausules uit deze algemene voorwaarden nietig worden verklaard, tast deze nietigheid in geen geval de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, noch de overeenkomst in haar geheel aan en zullen de algemene voorwaarden blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of een deel van een bepaling.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Op alle relaties tussen Allinox en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden uitwerking hebben, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Elk geschil tussen Allinox en de Klant zal aanhangig gemaakt worden voor de rechtbanken van Gent, afdeling Kortrijk, met dien verstande dat de Klant steeds de mogelijkheid zal hebben om de zaak bij andere gerechten dan de in dit artikel genoemde aanhangig te maken.

16. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om online een klacht in te dienen via het platform van onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Allinox en zijn voor het laatst gewijzigd op 8 februari 2021.